top of page

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Gebruiker: HAIR PLAZA

 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst (op afstand) aangaat met de gebruiker.

 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de gebruiker georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en gebruiker gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

 7. Dag: kalenderdag.

 8. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of gebruiker in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 - Identiteit van de gebruiker

HAIR PLAZA

Burgmeester van Royensingel 4

8011CS Zwolle

Email: info@hair-plaza.nl
KvK-nummer: 67708889
BTW-identificatienummer: NL 85.71.421.48.B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de gebruiker en op elke tot stand gekomen overeenkomst (op afstand) tussen de gebruiker en de consument.

Artikel 4 - De bestelling

 1. De gegevens op basis waarvan de consument zijn bestelling plaatst bevatten een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van die gegevens door de consument mogelijk te maken. Als de gebruiker gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten hierin binden de gebruiker niet.

 2. De bestelling van de consument wordt op werkdagen nog dezelfde dag in behandeling genomen. In het weekend geplaatste bestellingen worden de eerstvolgende werkdag verwerkt.

 3. De bestelling van de consument wordt gelijkgesteld met een aanbod (het doen bestellen), welk aanbod nog door de gebruiker dient te worden aanvaard.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment de bestelling van de consument door de gebruiker wordt aanvaard en het voldoen aan de door de gebruiker daarbij gestelde voorwaarden.

 2. Indien de consument de bestelling langs elektronische weg heeft geplaatst, verzendt de gebruiker zo spoedig mogelijk langs elektronische weg (of andere wijze) de aanvaarding van de overeenkomst. Zolang de bestelling nog niet door de gebruiker is aanvaard, kan de consument de overeenkomst annuleren.

 3. De gebruiker is nimmer verplicht een bestelling te aanvaarden.

 4. De gebruiker kan zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst een aanbieding annuleren en/of de overeenkomst met de consument geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien:
  a. de consument surseance van betaling of zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van zijn vermogen beslag wordt gelegd;
  b. de consument een of meer verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt.

 5. Het hiervoor bepaalde in het vorige lid laat onverlet de wettelijke bevoegdheden en rechten van de gebruiker bij tekortkoming in de nakoming van de consument, waaronder mede zoals die tot het vorderen van nakoming en/of schadevergoeding.

Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van producten

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 (veertien) dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de gebruiker retourneren, conform de door de gebruiker verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de gebruiker dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de zending op grond van de herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht geldt niet voor goederen:

 • die door de gebruiker tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

 • voor producten geleverd met korting;

 • voor producten, waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 9 - De prijs

Alle genoemde prijzen van de gebruiker zijn inclusief btw.

Artikel 10 - Betaling

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen de facturen van de gebruiker binnen 8 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan.

 2. De gebruiker heeft steeds het recht om zowel voor als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door de gebruiker, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetalingdoor de gebruiker is ontvangen.

 3. De consument is - onverminderd zijn overige verplichtingen - vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen de Nederlandse wettelijke rente ex artikel 6:119 BW aan de gebruiker verschuldigd.

 4. Bij niet of niet-tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten alsmede de buitengerechtelijke inningskosten voor rekening van de consument. De buitengerechtelijke inningskosten bedragen minimaal 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,00.

Artikel 11 - Levering, kosten en uitvoering

 1. De gebruiker zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen van producten.

 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de gebruiker kenbaar heeft gemaakt.

 3. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

 4. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument nadat gebruiker hem heeft verwittigd. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

 5. De gebruiker verzendt alle artikelen in Nederland binnen Europa en buiten Europa via Post NL pakketpost. De gebruiker berekent hiervoor verzendkosten. Deze kosten komen voor rekening van de consument.

 6. Voor het verzenden in Nederland brengt de gebruiker aan de consument € 7,95 euro in rekening onder de € 75,- bestelkosten.  Deze kosten zijn onder voorbehoud van de hoeveelheid van de bestelde zaken.

 7. Na ontvangst van de betaling, verstuurt de gebruiker de bestelling binnen 2 weken naar de consument.

 8. Deze termijn is indicatief en niet fataal. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de consument gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen.

 9. De gebruiker draagt het risico voor een retourzending. Wij adviseren daarom om het pakket aangetekend te verzenden en het verzendbewijs te bewaren, zodat u een eventuele vermissing kunt claimen bij uw vervoerder.

Artikel 12 - Onderzoeksplicht en reclames

 1. De consument is onmiddellijk na ontvangst gehouden de geleverde producten te (doen) onderzoeken, waaronder behorende het onderzoek of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen twee weken, nadat de consument het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk aan de gebruiker te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat de gebruiker in staat is adequaat te reageren. De consument dient de gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

 2. Indien de consument tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De consument blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de bestelde zaken.

 3. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de consument geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

 4. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal de gebruiker de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan ter keuze van de gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de consument voldoen. In geval van vervanging is de consument gehouden om de vervangen zaak aan de gebruiker te retourneren en de eigendom daarover aan de gebruiker te verschaffen. Het een en ander onverminderd de wettelijke verplichtingen van de consument en in het bijzonder uit hoofde van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

 5. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor zijn ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van de gebruiker daardoor gevallen, integraal voor rekening van de consument.

Artikel 13 - Conformiteit en Garantie

 1. De gebruiker staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van zes maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen.

 3. Indien de gebruikte materialen natuurproducten zijn, dient de consument rekening te houden met eventuele maat- en kleurverschillen.

 4. Onder de conformiteit en garantie vallen in elk geval niet:
  a. De niet-inachtneming door de consument/eigenaar van gebruiks- en onderhoudsvoorschriften;
  b. niet gewenste verwachting;
  c. Be- en/of verwerking en/of reparatie door derden, waaronder begrepen de consument;
  d. De toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
  e. Materialen die door de consument aan de gebruiker ter be- en/of verwerking zijn verstrekt en de invloeden die deze materialen hebben op de eigen materialen dan wel het product van de gebruiker;
  f. Materialen, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens de opdrachtgever aangeleverde materialen.

 5. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de consument in rekening gebracht worden.

 6. De in dit artikel genoemde garantie komt de consument toe onverminderd de rechten of vorderingen die de wet hem toekent.

Artikel 14 - (Verlengd) Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door de gebruiker in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van de gebruiker totdat de consument alle verplichtingen uit de met de gebruiker gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

 2. In de situatie, dat de consument weliswaar de koopprijs heeft voldaan, maar er nog anders openstaande vorderingen in de zakelijke relatie met de gebruiker bestaan, gaat de eigendom van de goederen pas over op de consument als ook deze vorderingen volledig door de consument zijn voldaan.

 3. Door de gebruiker geleverde zaken, die ingevolge lid 1 en lid 2 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De consument is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

 4. De consument dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van gebruiker veilig te stellen.

 5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de consument verplicht om de gebruiker daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.

Artikel 15 - Aansprakelijkheid

 1. Indien de gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

 2. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door:
  a. strijdig gebruik door de consument van instructies en/of adviezen van de gebruiker of van een derde namens de gebruiker inzake de geleverde goederen;
  b. fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens e.d. die door of namens de consument aan de gebruiker zijn verschaft;
  c. aanwijzingen van of namens de consument aan de gebruiker;
  d. doordat de consument of een derde in opdracht van de consument werkzaamheden aan het geleverde heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker.

 3. De gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  a. De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  b. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de gebruiker toegerekend kunnen worden;
  c. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de consument aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 5. De gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, noch voor schade geleden door derden. Deze beperking strekt niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

 6. Indien de gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de gebruiker beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de bestelling, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 7. De aansprakelijkheid van gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval, voor zover de schade gedekt wordt door een door de gebruiker gesloten verzekering.

Artikel 16 - Verjaringstermijn

 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de gebruiker en de door de gebruiker bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

 2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de consument de gebruiker van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 17 - Overmacht

 1. Indien naar oordeel van de gebruiker een overmachtsituatie daartoe aanleiding geeft, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, danwel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn. 2. Onder overmacht wordt begrepen (echter niet beperkt tot):
  a. arbeidsconflicten,
  b. ziekteverzuim bij de gebruiker,
  c. machineschade,
  d. tekortschieten, met name te late of niet levering, door toeleveranciers en/of transporteurs,
  e. tekorten op de markt aan benodigde materialen en/of arbeidskrachten,
  f. diefstal bij de gebruiker,
  g. van buiten komend onheil (brand, blikseminslag, natuurrampen, (burger)oorlog, terrorisme of daarop gelijkende situaties,
  h. maatregelen van de overheid (de buitenlandse overheid daaronder begrepen),
  i. vervoers-, import-, export- en of productieverboden,
  j. en alle omstandigheden waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst door de gebruiker naar redelijkheid en billijkheid niet gevergd kan worden.

Artikel 18 - Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de gebruiker, nadat de consument met de oorzaak van de klacht bekend is geraakt. De gegevens van de gebruiker worden gemeld in artikel 2 van deze voorwaarden.

 2. Bij de gebruiker ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de gebruiker binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 19 - Privacy

Persoonsgegevens van de consument worden door de gebruiker alleen gebruikt voor een correcte afwikkeling van de bestelling en zullen niet zonder de toestemming van de consument aan derden worden verstrekt.

Artikel 20 - Toepasselijk recht

 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

bottom of page